CONSULTING : MASAYA FUKAJI
BRAND DIRECTOR : KENTA NISHIZAWA
ART DIRECTOR : KENTA NISHIZAWA
DESIGNER : KENTA NISHIZAWA
UI DEVELOPPER : SAYA KOMURO
PHOTOGRAPHER : PAKU / KEI MORITA